Osnovni dijelovi EconAqua sustava su: EconAqua mlaznice sa cjevovodima, EconAqua ventilska stanica i opskrba vodom EconAqua sustava.

EconAqua mlaznica
EconAqua mlaznica se sastoji od raspršivača, topivog elementa ili ampule, pladnja i tijela EconAqua mlaznice. Topivi element ili ampula EconAqua mlaznice uslijed povišenja temperature za više od 30 °C od normalne ambijentalne temperatu puca, te dozvoljava mlazu vode da izbaci pladanj. Mlaz vode se rasprskava na raspršivaču EconAqua mlaznice i stvara mlaz vodene magle.

EconAqua ventilska stanica
Osnovna namjena EconAqua ventilske stanice je signalizacija prorade EconAqua sustava. Osnovna podjela EconAqua ventilskih stanica je slijedeća:

Mokra EconAqua stanica je ventilska stanica u kojoj se u gornjoj i donjoj komori nalazi voda. Uslijed neravnoteže tlaka gornje i donje komora (nastaje kod aktiviranja EconAqua mlaznice) podiže se pladanj EconAqua ventila koji propušta vodu u alarmni cjevovod. U navedenom cjevovodu nalazi se tlačna sklopka koja proslijeđuje signal požara na vatrodojavnu centralu.

Suha EconAqua stanica je ventilska stanica u kojoj se u gornjoj komori nalazi zrak, a u donjoj komori nalazi se voda. Uslijed neravnoteže tlaka gornje i donje komora (nastaje kod aktiviranja EconAqua mlaznice) podiže se pladanj EconAqua ventila koji propušta vodu u alarmni cjevovod. U navedenom cjevovodu nalazi se tlačna sklopka koja proslijeđuje signal požara na vatrodojavnu centralu.

EconAqua stanica sa predupravljanjem je ventilska stanica u kojoj se u gornjoj komori nalazi zrak, a u donjoj komori nalazi se voda. Uslijed prorade vatrodojavnog sustava i pada tlaka u cjevovodu aktivira se elektromagnetski ventil koji EconAqua predupravljani ventil dovodi u neravnotežu, te se podiže pladanj EconAqua ventila koji propušta vodu u cjevovod alarmnog zvona. U navedenom cjevovodu nalazi se alarmno zvono koje daje intenzivan zvučni signal požara, kao i tlačna sklopka koja proslijeđuje signal požara na vatrodojavnu centralu.

Opskrba vodom EconAqua sustava
Opskrba vodom EconAqua sustava kao i vremena gašenja EconAqua sustava ovisi o vrsti štićenog prostora, tipu štićenog materijala i veličini EconAqua instalacije.

Opskrba vodom EconAqua sustava treba zadovoljiti najzahtjevniji slučaj požara na građevini odgovarajućim tlakom i odgovarajućom količinom koja proizlazi iz hidrauličkog proračuna.