Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN8/2006 suha hidrantska mreža je definirana kao:

„hidrantska mreža za gašenje požara koja je suha do daljinski upravljanog zapornog ventila, od kojeg je stalno ispunjena vodom pod tlakom”