Osnovna podjela navedenih sustava je:

1. Visokotlačni CO2 sustav
Navedeni sustavi se sastoje od cjevovoda sa mlaznicom, spremnikom sa pripadajućim ventilom i upravljačkog elektro dijela sustava.

Plin CO2 je pohranjen u tekućem stanju u spremnicima pod tlakom 50 bara. Kod pojave požara vatrodojavni dio sustava signalizira požar i aktivira elektromagnetski aktivator pilot spremnika koji otvara ventil na spremniku. Preostali spremnici potrebni za gašenje štićenog prostora aktiviraju se preko pneumatskog aktiviranja.

2. Niskotlačni CO2 sustav
Navedeni sustavi se sastoje od cjevovoda sa mlaznicom, spremnika, uređaja za hlađenja i upravljačkog elektro dijela sustava.

Plin CO2 je pohranjen u tekućem stanju u spremniku koji se hlađenjem održava na tlaku 21 bar @ -18°C. Kod pojave požara vatrodojavni dio sustava signalizira požar i aktivira elektromagnetski aktivator razdjelnog ventila koji propušta CO2 u štićeni prostor.

Tijekom gašenja u štićenom prostoru se pojavljuje pretlak. Da bi se osigurao integritet štićenog prostora nužno je osigurati kompenzaciju tlakova odnosno štićeni prostor zaštititi od oštećenja koja bi mogla nastati tijekom gašenja.